תושבי ישראל אזרחים אמריקאים זכאים להטבות כספיות ממשלת ארה"ב

תושבי ישראל שהם אזרחים אמריקאים זכאים להטבות כספיות ממשלת ארה"ב

באפריל 2020, חתם דונלד טראמפ נשיא ארה"ב על חוק ה CARES
חבילת תמריצים מקיפה שנועדה לתת
סיוע ליחידים וחברות שנפגעו במשבר הקורונה.
לחבילת התמריצים השפעה על נישומים שהם תושבי ישראל,אך בהיותם נישומים אמריקאים מכוח אזרחותם
הם זכאים בכל ההטבות הכספיות הנ"ל
מענק חד פעמי STIMULUS CHECK :
הממשלה האמריקאית תעביר מענק חד פעמי באמצעות העברה בנקאית לחשבון בנק אמריקאי הנקוב
בדוח המס האחרון שהגיש היחיד ל- IRS (דוח לשנת 2018, או לשנת 2019 אם כבר הוגש). בהעדר
ציון פרטי חשבון בנק בדוח, או בהעדר חשבון בנק אמריקאי, התשלום יבוצע באמצעות משלוח צ'ק
בנקאי בדואר לביתו של היחיד.
אם הכנסות היחיד לא הגיעו לסף ההכנסות המינימלי המחייב בהגשת דוח שנתי בשנים 2018 ו-
2019, רשות המס האמריקאית תשתמש במידע מרשויות הביטוח הלאומי כדי לבחון את הזכאות
למענק והיקפו.
סכום המענק הינו 1,200 דולר לנישום או 2,400 דולר לזוג, בתוספת 500 דולר לכל ילד זכאי, על פי
הגדרה זהה לזו המשמשת לזיכוי מס עבור ילדים, כך שהיא חלה על ילדים מתחת לגיל 17 הסמוכים
על שולחנו של הנישום. חשוב לציין כי תוספת המענק בגין ילדים לא תפגע בזיכוי בגין ילדים שהיחיד
זכאי לקבל ממילא.
סכום המענק עבור ילדים לא כפוף לתנאים כלשהם. לעומת זאת, סכום המענק עבור היחיד
(1,200/2,400 דולר) מותנה גובה הכנסות מרבי מכל המקורות, לרבות רווחי או הפסדי הון, בהתבסס
על "השורה התחתונה" (AGI – adjusted gross income) בדוח השנתי:
75,000 דולר ליחיד או לנשוי המגיש דוח נפרד (Single and Married Filing Single),
150,000 דולר לזוג המגיש דוח מאוחד(Married Filing Jointly),
. (Head of Household) "אב בית" ל דולר 112,500
עבור אלו העוברים את התקרה, קיים מנגנון הפחתה של 5 דולר עבור כל 100 דולר שמעבר לתקרת
ההכנסות. נדגיש כי הזכאות למענק וחישוב המענק מבוצעים בהתייחס לנתונים מדוח 2018 (או 2019
אם כבר הוגש), אך גובה המענק הסופי ייקבע במסגרת ובהתבסס על הדוח לשנת 2020. יש לבחון
אפשרות למימוש הפסדי הון במקרים המתאימים, בכדי לרדת מסף ההכנסות המרבי.
תשלום מקדמה בחסר כעת, יפוצה במסגרת הדוח לשנת 2020; אולם, על פי נוסח החוק נראה כי
תשלום מקדמה ביתר כעת, לא יחייב את הנישום להחזיר את המענק (כולו או חלקו) במסגרת הדוח
לשנת 2020.
כל תושב או אזרח אמריקאי זכאי למענק, גם אזרחי ארה"ב שגרים מעבר לים.
כך, שזוג ישראלים אזרחי ארה"ב המתגורר בישראל, משתכר פחות מ- 150,000 דולר עם חמישה ילדים,
יקבל מענק חד פעמי בגובה 4,900 דולר.
זאת, באמצעות מנגנון אוטומטי וללא צורך בהגשת בקשה.
ממשלת ארה"ב החלה בביצוע תשלומים אלה והתחייבה כי הם יושלמו עד ל- 31 בדצמבר 2020.
חבות המס בישראל :
לדעתנו ולדעת מומחי מס אמריקאי, המענק אינו הכנסה חייבת בישראל. זאת,
בשל העובדה שמדובר במענק הניתן גם למי שאין לו כלל עיסוק או מקור להפקת הכנסה וללא קשר
לגובה ההכנסה, ומכאן שמדובר בסיוע בעל אופי סוציאלי ולא בפיצוי ישיר בגין אובדן הכנסות.

משיכות מתוכניות פרישה:
במסגרת החוק, יוכל יחיד לבצע משיכה מוקדמת עד לגובה של 100,000
דולר בשנת 2020, ללא קנס , בתנאי שהמשיכה קשורה למשבר הקורונה.
כאמור, המשיכה חייבת במס, אך ניתן לפרוס אותה על פני 3 שנים קדימה אם יש בכך כדי להקטין את
שיעור המס האפקטיבי. ניתן גם להחזיר את המשיכה בתוך 3 שנים כדי למנוע חיוב במס (למעשה,
המרת המשיכה להלוואה בת 3 שנים מקרן הפנסיה).
.
תושבי ישראל שאינם אזרחים אמריקאים אשר צברו בעבר זכויות בתוכניות פנסיה
אמריקאיות יוכלו ליהנות מההוראות הנ"ל.

אודות רואה חשבון שמש

רואה חשבון בנתניה

השארת תגובה