קיזוז הפסד מס הכנסה מול שבח מקרקעין וביצוע החזר מס שבח

חיוב מס על מכירת מקרקעין הינו סוג של רווח הון אשר החיוב במס בגינו נקבע בחוק מיסוי מקרקעין אך בפועל על פי

הוראות החוק החיוב הינו מקדמה על חשבון מס הכנסה על פי הוראות סעיף 48 ב לחוק מיסוי מקרקעין.

–לענין שיעורי המס והזיכויים ממנו יראו את השבח כפי שנקבע עלפי לוק זה כחלק מההכנסה החייבת במס הכנסה

בשנה שבה נעשתה המכירה.—
לכן ניתן לקזז הפסדים מול שבח מקרקעין אך בכפוף להנחיות בסעיפים הספציפיים בפקודת מס הכנסה.

סעיף 28 לפקודת מס הכנסה מאפשר קיזוז הפסד עסקי מול כל הכנסה באותה שנה.

סעיף 28 ב מאפשר לקזז הפסד עסקי בשנה שאחרי ההפסד אם לא נוצל במלואו מול רווח הון בעסק.

המשמעות שניתן לקזז הפסד עסקי המועבר לשנה הבאה מול מבנה שנמכר ושימש את העסק בלבד.

accountant3

היות ובמשרדי מיסוי מקרקעין אין מידע על ההפסד של המוכר נדרש אישור ממס הכנסה

על הגובה ההפסד הניתן לקיזוז מול השבח מקרקעין.

הפסד שנגרם בשנת המס של מכירת הנכס לא ניתן לקיזוז . פקיד השומה לא יאשר

הפסד שוטף טרם הגשת הדוח לשנת ההפסד על מנת

לבחון את אמיתות ההפסד וכן האם קוזז מול הכנסה אחרת.

על כן קיזוז הפסד נעשה בשנה שלאחר ההפסד בלבד לפני תשלום המס ואם במועד המכירה טרם הוגש דוח שנה קודמת תתקיים

חובה לתשלום המס במיסוי מקרקעין ודרישת החזר על סמך אישור מפקיד השומה במס הכנסה

או במסגרת הגשת הדוח השנתי לשנת מכירת הנכס.

השארת תגובה