כדאיות רישום הוצאות רכב לצרכי מס בחברה

כדאיות רישום הוצאות רכב לצרכי מס בחברה

בתקנות הוצאות רכב ניתנה לעצמאי האפשרות להכיר בהוצאה בשעור של 45% או חלופה אחרת
כאשר בדרך כלל 45% הינה החלופה הטובה יותר. לעומת זאת בחברה ההוצאה תוכר רק אם
חושב שווי רכב על ידי בשכר לעובד שהרכב צמוד אליו לרבות בעל מניות בחברה. סכום שווי הרכב
נקבע בתקנות מס הכנסה ובמקרים רבים הוא גבוה מסכום ההוצאה כך שבפועל לא מוכרת ההוצאה
ובעל השליטה משלם מס על הכנסה רעיונית שנזקפה לו מעבר להוצאה בפועל של החברה.

ניסיונות בעבר מול ועדת הכספים לתקן את סכום שווי הרכב לסכום נמוך וריאלי יותר לא צלחו
עקב אובדן הכנסה גדול הצפוי למדינה.

דרך אחת שנבחנה להתמודדות עם סכום שווי המס הדרקוני הינו על ידי שימוש במתקן מדידה אלקטרוני
לרישום הנסיעות העסקיות וביצוע שווי רכב יחסי .על אף שהמדידה הספציפית מביאה לתוצאת מס נכונה
יותר לכל נישום בית המשפט העליון פסק בהילכת חכם את אור זך עא 4096/18 כי הסכום שנקבע
בתקנות הינו חזקה שאינה ניתנת לסתירה ובית המשפט מעדיף נוסחה כללית הקלה ליישום על ידי
מס הכנסה על פני הצדק הפרטי של כל נישום בשל עלויות הבדיקה שיוטלו על עובדי רשות המיסים לכל
תיק.
באפריל 2023 ניתן פסק דין נוסף בבית משפט מחוזי בתל אביב על ידי כבוד השופט קירש בנושא,
החברה רשמה בספריה את כלי הרכב הרשומים במשרד הרישוי על שם בעלי המניות וחייבה את
בעלי המניות ב – 55% אחוז מההוצאה באופן הדומה ליישום תקנות שווי הרכב לעצמאים.
כבוד השופט דחה סדרה של טענות מצד החברה ובעיקרם הטענה שיש לנהוג בבעלי שליטה
כמו בעצמאים במסגרת יישום תקנות שווי רכב.

במספר מקרים אפשר לטעון להכרה או הכרה חלקית בהכרה בהוצאה ללא זקיפת שווי רכב, כמפורט להלן:

רכב שמשקלו מעל 3.5 טון

אופנועים מסוימים

רכב ביטחון בשטח המפעל

רכב תפעולי החונה במקום סגור ואינו צמוד לעובד בסופי שבוע ובימי חול חוזר מקצועי מס הכנסה

רכישת הרכב על ידי בעל מניות וגבית הוצאות שימוש לפי ק"מ בתעריף חשב – בהתנהלות כזאת
בעל המניות ישלם מס על סכום ההשתתפות אך הרבה פחות מאשר בשווי רכב, מימון הרכישה
וירידת הערך חלים עליו.

החזר הוצאות משתנת בלבד- בפסק דין אלול 2000 חויבו סוכני מכירות במס על סכום קבוע שקבלו
החזר הוצאות רכב.
עם זאת כבוד השופט ציין כי לא הוכח בפניו כי סכום שקבלו העובדים הינו החזר הנסיעות העסקיות
בלבד. משכך ניתן לטעון כי החזר הוצאות משתנות בלבד ללא הוצאות קבועות תחשיב חשב לעובד
או בעל שליטה על נסיעה עסקית

בשעות העבודה ממקום העסק ליעד וחזרה יכולה להיחשב הוצאה ללא חיוב העובד בשווי רכב
אם נוהל רישום מדויק. לדוגמא עובד משרד עורכי דין מבצע ברכבו נסיעה לבית משפט וחזרה
למשרד ומקבל החזר הוצאות דלק בלבד על פי כמות הק"מ שנסע. אין באמור משום חוות דעת
משפטית ויש לבדוק כל מקרה לגופו.

בעלי שליטה מתמודדים בכל רכישת רכב עם השאלה האם להצהיר על הרכב כרכב חברה ולממן רכישתו מכספי החברה

כאשר ייתכן ובפועל יגרם נזק מס עקב חיוב סכום שווי רכב גבוה בתלוש השכר, לחילופין לוותר על הכרה
בהוצאות הרכב העסקי ולממן כל ההוצאות מההון האישי על אף העיוות הכלכלי והמיסויי. בשיקולי ההחלטה
יש לקחת את גודל סכום חיוב המס העודף בעת רכישה בחברה וזקיפת שווי רכב ואת המקורות העצמאים
והשמירה על ההון הפרטי ככל שסכום השווי העודף גבוה יותר הנטייה היא לוותר על דרישת הוצאות הרכב
בחברה. פתרון מסוים בהגנה על ההון יכול להיות על ידי שכירות רכב או ליסינג.

דרך נוספת שתביא בדרך כלל לתוצאת מס טובה יותר הינה כאשר בעל השליטה הוא גם עצמאי בתחום שונה
או נותן שירותים למספר חברות במקרה כזה יוכרו 45% מהוצאות הרכב ובעל השליטה יוכל לגבות את חלקם
מהחברה במסגרת תקבולים על שירותים שונים הניתנים לחברה. מימון הרכישה יכול שיהיה מהון עצמי
או שכירות או הלוואה בנקאית

אין באמור במאמר זה משום ייעוץ משפטי ויש לבדוק כל מקרה מול יועץ מקצועי