כדאיות חברה

כדאיות חברה

ההחלטה הראשונה שאנו מקבלים בפתיחת עסק היא האם כדאי להפעיל את העסק במעמד של חברה בע"מ או עסק עצמאי (פטור/מורשה). שיקול נוסף בנושא ניצב גם לבעלי עסק קיים במעבר מעסק עצמאי לחברה בע"מ. אם גם אתם עומדים לפתוח עסק, מתלבטים ושואלים את עצמכם או את הסובבים אתכם מתי כדאי לפתוח חברה בע״מ?.

עוסק פטור הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על סכום שנקבע מעת לעת על ידי רשות המיסים. עוסק זה פטור מגביית מע"מ מלקוחותיו, ולא רשאי לקזז מע"מ בגין הוצאותיו.

עוסק מורשה, הוא עוסק שנרשם כעוסק במשרדי מע"מ ואינו עוסק פטור, או שלגביו נקבע שיירשם כעוסק מורשה. עוסק מורשה גובה מע"מ מלקוחותיו ומעביר את המע"מ הנגבה, וכן רשאי לקזז תשלומי מע"מ בגין ההוצאות שלו.

חברה בע"מ, היא ישות משפטית בפני עצמה, כזאת שנפרדת משפטית מהבעלים שלה, כלומר קיימת הפרדה ברורה בין בעל העסק (בעל המניות) לבין החברה. לכן היא נקראת חברה בערבון מוגבל – כלומר, האחריות של הבעלים מוגבלת.. חברה בעם תירשם במעם כעוסק מורשה

השיקולים העומדים במעמד ההחלטה:

מס– חישוב מס הכנסה שחל על עצמאי מחושב לפי הכנסתו השנתית, ונקבע באמצעות שומה סופית

שעורך פקיד השומה בסוף השנה לאחר שהעובד הגיש את הדו"ח השנתי. הכנסותיו של עוסק עצמאי מחושבות כהכנסה אישית ובדומה לשכיר מס ההכנסה שחל עליהן מחושב לפי מדרגות מס הכנסה

ויכולות להגיע עד כ- 50%. בעוד ששיעור מס אצל חברות הוא 23%, אך שימו לב, כי כאשר בעל מניות בחברה רוצה למשוך את הכסף אליו הוא צריך לשלם את המיסוי הבא: 23% מס חברות + 30% מס דיבידנד (על היתרה של ה-77%), במצרפי זה יוצא 46.1% לעומת   47% כעצמאי. בנוסף מוטל היטל הכנסות גבוהות בהכנסה מעל 650000 שח כל שעצמאי משלם בפועל 50% והינו בעל חברה משלם 3%ה על חלוקת הדבדנד בלבד כך שהמס הסופי הינו 48.41% ולא 50%. לאחר שכל הנתונים הנ"ל ברורים וישנו צפי מסוים למחזור ההכנסות עפ"י ייעוץ/ ניסיון עבר, ניתן לחשב מהו גובה המס שנצפה לשלם ולבחור את אופן הניהול במעמד עוסק עצמאי או חברה בע"מ. במידה ונמצא כי על פי שיקולי מס כדאי יותר להתנהל עפ"י חברה בע"מ . עיתוי תשלום המס- עצמאי משלם את המס באופן מידי כל שנה היתרון העיקרי בחברה הינו ביכולת לדחות את תשלום יתרת המס לאחר תשלום מס חברות 23 % ובמס הנחסך להשתמש לפיתוח העסק במקום לגייס הלוואות בריבית.

מחזור ההכנסות- ככל שהכנסות העסק גבוהות יותר, כך הכדאיות להגדרתו כחברה בע"מ גדלה

זאת בין היתר היות וגם לעוסק מורשה מקיימת החובה והעלות הכספית הנגזרת ממנה לנהל ספרים בשיטת החשבונאות הכפולה. עלויות ניהול חברה בע"מ גבוהות יותר מעלויות ניהול עוסק מורשה כדוגמא: עלות הקמה ורישום ראשונית, עלויות אגרה שנתיות, עלויות הנהלת חשבונות וכדומה. על כן כאשר מחזור ההכנסות קטן יותר ונמוך, נעדיף להתנהל כעוסק מורשה, להקטין את הוצאות אחזקת העסק ולהשאיר רווח גדול יותר. ולאחר גידול הפעילות והרווחים לשקול   העברת הפעילות לחברה בדרכים חוקיות שלא יחייבו במס על העברת הנכסים   הקבועים ומוניטין.

רואה חשבון ועורך דין שמש ששון 
הוא עורך דין להקמת חברות ויש יתרון ברורה למשרד בו ניתן גם להקים את החברה וגם לנהל אותה בכל ההיבטים של הנהלת חשבונות ודוחות שנתיים 

הפן המשפטי– שיקול זה נובע מהעצם ההגדרה של חברה בע"מ כפי שצוין לעיל. חברה בע"מ היא ישות משפטית בפני עצמה, כזאת שנפרדת משפטית מהבעלים שלה. על כן עסק הרואה את עצמו חשוף לסיכונים של הליכים משפטיים ותביעות שונות יעדיף להתנהל כחברה בע"מ ולא כעוסק מורשה זאת משום שכל הליך משפטי יתנהל כנגד החברה ולא כנגד הבעלים עצמם. כך בעל החברה מקנה לעצמו חיסיון מפני תביעות אישיות כמובן כל עוד פעל ב"תום לב". חשוב להדגיש בעניין זה כי ההפרדה המשפטית הנ"ל איננה מוחלטת וכפופה למגבלות שונות ה"טמונות בדיני תאגידים". גם בעלי מניות בחברה בע"מ עלולים להתמודד עם חובות שנצברו בנסיבות קיימת חשיפה לכל שותף על כל הסכום ולא על חלקו בלבד   . מנגנון החברה כאמור חוסם חשיפה כזאת לתשלום מלוא החוב וכל תשלום הקובע מטעות ניהולית של שותף אחר.מסוימות (למשל, התנהלות בחוסר תום לב, מעשים פליליים ועוד) ע"י "הרמת מסך" כמו כן כאשר בעסק קיימים מספר שותפים