חלוקת רווחים במס מופחת

חלוקת רווחים במס מופחת

חלוקת רווחים כלואים במס מופחת

האם כדאי למדינה לאשר חלוקת רווחים כלואים במס מופחת ?
בעקבות התפשטות נגיף הקורונה מדינת ישראל נכנסה לגירעון תקציבי חמור וזקוקה להכנסות כאשר המקור העיקרי
הינו הכנסות ממסים. לשכת רואי חשבון בישראל פנתה לשר האוצר ישראל כץ על מנת לחוקק הוראת שעה
לשיעור מס מופחת על דיבידנד – הפחתה של 13%. במאמר נתאר השפעת חלוקות קודמות של רווחים כלואים
על שיעור הגביה ממסים ועל הזרמת כסף לידי אנשים פרטיים מרווחים כלואים בחברות.
שלוש המקורות הגדולים ביותר לגביית מיסים הם מס ערך מוסף, מס ישיר על יחידים: שכירים ועצמאים,
ומס על ריווחי חברות. בעוד ששלושת המקורות הנ"ל הם פונקציה של הפעילות הכלכלית,
המס על דיבידנד הוא פונקציה של עיתוי חלוקת הדיבידנד. ברשם החברות רשומות למעלה מ200,000 חברות.
על פי נתונים שפרסם הכלכלן הראשי של בנק ישראל לשנים 2017 ו2018 כ40% מהחברות עם עודפים הניתנים לחלוקה.
המס על רוחי חברות הינו 23% ומס על חלוקת דיבידנד לבעל שליטה בחברה 30% ובתוספת
היטל הכנסות גבוהות 33%. עפ"י נתונים מבנק ישראל בשנת 2017 בה נקבע בהוראת שעה
על הפחתת המס על רווחים כלואים שחולקו כדיבידנד לשיעור מוגבל של 25%, נגבו מיסים
בסך 15.6 מיליארד ₪. התוצאה הייתה הזרמה נטו להשקעות ותצרוכת של אנשים פרטיים בסך של 47 מיליארד ₪.

חלוקת רווחים

על פי המדד המשולב למצב המשק שמפרסם בנק ישראל המדד עלה ב7% תוך שנה לאחר
חלוקות הדיבידנד והמשיך לעלות עד מרץ 2020 אך ירד בכ4% ממרץ עד מאי (תקופת תחילת הקורונה).

כנגד הפחתת המס על חלוקת דיבידנד בעבר נמתחה בקורת מצד כלכלנים בטענות כי :
1. הדבר יוצר בשנים הבאות תמריץ שלילי לחלוקת דיבידנד.
2. הפחתת המס מגלמת הטבה לבעלי מניות בחברות שהינם בעשירון העליון.

כנגד טענות אילו ההסבר העיקרי שניתן להפחתת המס הינו בגביית מס מסיבית בתקופה קצרה
בשנת ההטבה ובהזרמת כספים לידיים פרטיות. כאשר הכספים זרמו לתצרוכת או השקעות פעולות
אשר המריצו את הפעילות הכלכלית במשק מכפי שמתבטא בנתוני המדד המשולב שמפרסם בנק ישראל,
והביאו לגביית מס נוספת למדינה באמצעות מע"מ על המכירות ורווחי עסקים פרטיים וחברות.
פקודת מס הכנסה קובעת מס על רוחי חברות נמוך ממס על רוחי יחיד,
זאת על מנת להותיר רווחים גבוהים לאחר המיסים בעסק והשארת הון עצמי בחברה.
חלוקת הדיבידנד תעשה בצורה מושכלת ע"י בעל המניות במידה ולא תפגע בפעילות השוטפת של החברה.
רשות המיסים מנסה לאלץ חברות לחלק דיבידנד ולשלם מס תוך ניסיון שימוש
בהוראות סעיף 77 לפקודת מס הכנסה לפילוג רווחים כנגד חברות עם עודפים.

חלוקת רווחים כלואים

התוצאה היא שמופנה כוח אדם איכותי במס הכנסה לגביית מיסים שממילא ישולמו כנראה בעתיד ברובם.
איזון האינטרסים לדעתי נוטה לטובת הוראת שעה להפחתת מס חלוקת דיבידנד לתקופה מוגבלת.
הוראת כזאת בצירוף תקנות לפחת מואץ על רכישות ציוד ומתן תמריץ כספי משמעותי
לעסקים לשימור ולגיוס עובדים חדשים יכולה להוות ביחד מסת פעולות לשינוי כללי המשחק
והמרצת פעילות המשק ליציאה ממשבר הקורונה.

שמש ששון ושות רואי חשבון חברים בקבוצת אליוט רואי חשבון.

השארת תגובה