חוק מיסוי מקרקעין

חוק מיסוי מקרקעין ניכוי פחת מהשבח והקטנת חבות המס

מהו פחת? -פחת הוא סכום הבלאי על נכס שניתן לזקוף כהוצאה מול הכנסה. סעיף 21ס לפקודת מס הכנסה קובע את עיקרון הניכוי השנתי ותקנות הפחת קובעות את אחוז הניכוי לכל נכס.
איתור סכום הפחת שנדרש או היה מותר להידרש חשוב ביותר כיון שסכום הפחת יופחת ממחיר הקנייה המקורי ובכך ייוצר רווח גבוה יותר לצרכי מס לעומת החישוב הפשוט של מחיר מכירה בניכוי מחיר קניה.
חוק מיסוי מקרקעין בסעיף 47 מפנה להגדרת פחת בפקודת מס הכנסה. הסעיף קובע כי הפחת יחושב בשיטת הקו הישר כלומר אותו סכום כל שנה.
יחד עם זאת במבנה היות ומרכיב הקרקע אינו מתבלה הפחת יחושב רק על מרכיב הוצאות הבניה כך נקבע בהוראת ביצוע מס שבח 75/77. אם אין נתון כאשר נקנה בנין קיים מקובל ליחס שליש לקרקע ושני שליש לבניה.

book3

ישנן מספר תקנות לנושא פחת במקרקעין

· תקנות מס הכנסה[פחת] 1941.

· *תקנות מס הכנסה [שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים] תשמט 1989

· תקנות מס הכנסה [פחת מואץ לנכס שנרכש בתקופה הקובעת] התשסג-2002
מוכרי נכסים טענו לא פעם כי לא דרשו פחת על נכס המקרקעין בחישוב ההכנסה השנתית ולכן אין להפחית סכום זה מהעלות ולהגדיל את הרווח
רשויות המס לא הסכימו לטענות אילו ועל כן מספר מקרים הגיעו להכרעה שיפוטית.

פסק דין מחוזי לילי שמשון וע 1005/09 פחת על נכס לא נדרש- נפסק שהסכום שלא נדרש לצורך מס לא יקטין את העלות ולא יגדיל את השבח החייב במסים

הנימוקים*- מיסוי הרווח הכלכלי ומניעת כפל מס.

על פסק הדין לא הוגש ערעור לעליו

פסק דין בעליון ב2019 pivbv נקבע הכלל לפיו נישום שדיווח על הכנסותיו כדין ויוכיח כי לא דרש את מלוא הסכומים שיכל לדרוש כפחת זכאי לכך שסכומי הפחת שלא נוכו לא יופחתו משווי הרכישה ובכך יימנע כפל פחת.

דרכי ההוכחה הינן טופסי הפחת יא לצרכי מס והעתקי הדוחות שהוגשו למס הכנסה.
במידה ובשומה שהופקה על ידי מיסוי מקרקעין נוכה הפחת ניתן לבקש תיקון שומה בהנחה שיש ראיות לכך שהפחת לא נדרש ובדרך זאת לקבל החזר מס שבח

מס שבח ניווט :

חישוב מס שבח

דוגמאות להחזר

מיסוי מקרקעין

החזר מס שבח