החזר מס רכישה ומס שבח

החזר מס רכישה ומס שבח

ספטמבר 2022
החזר והקטנת חיובי מס רכישה אצל יזמי נדלן וקבלנים
מניסיוננו הרב בנושאים אילו
אנחנו מטפלים בעיקר בנושאים הבאים

חיוב מס רכישה על העסקה כולל מע"מ-
יזם נדל"ן עסקי רשאי לקזז מע"מ תשומות .על כן סכום מס הרכישה צריך להיות מחושב על ההוצאה ללא מע"מ. נחשפנו למקרים רבים בהם מס הרכישה חושב מסכום שגוי כולל מע"מ וטפלנו בהחזרת המס.

חיוב מס רכישה מופחת בגין קבלת היתר לבניה למגורים-
במצבים מסוימים המפורטים בחוק יזם הרוכש קרקע לבניה למגורים זכאי להפחתה בשעורי מס רכישה.
נחשפנו למקרים רבים בהם לא בוצעה או נדרשה ההפחתה למרות שהיזם עומד בתנאים להפחתה. במיוחד הסכומים גדולים אצל יזמי תמ"א 38 משני הסוגים. בכל המקרים האלו הצלחנו להקטין את החיוב ולהחזיר ליזם תשלומי מס רכישה.

חיוב מס רכישה על הוצאות פיתוח
נפסק בבית משפט לאחרונה כי אין לשלם מס רכישה על תשלום הוצאות פיתוח עתידית שטרם בוצעו. ממליצים נבדוק נושא זה אצל יזמים.

פטור מתשלום מע"מ או הפחתת סכום המע"מ
פטור על פיצוי המתקבל בעסק- מע"מ מוטל על הכנסות מעסקה.. כאשר עוסק קיבל סכום כספי כפיצוי מחברת ביטוח או מלקוח לדוגמא עבור ביטול חוזה- בשני המקרים לא בוצעה עסקה לכן הקבלן אינו חייב במע"מ ואם שילם זכאי להגיש דוח מתקן ולקבל את הסכום העודף ששילם.
רואה חשבון בקיסריה

סכום מע"מ מוקטן בשירותי בנייה עסקת קומבינציה–
בעסקת קומבינציה מול אדם פרטי הקבלן מקבל קרקע ומשלם תמורה בשירותי בנייה. לגבי שווי הקרקע חובה להפיק חשבונית עצמית תשלום מע"מ עסקאות וקיזוז מע"מ תשומות הנטו אפס.

לעניין שירותי הבנייה – הם חייבים מע"מ ובנושא מתקיים מו"מ בין הקבלן לבין בעל הקרקע. בחלק מהעסקאות מסוכם שהמע"מ יחול על הקבלן. יש מקום לטענה שסכום שירותי הבניה כולל מע"מ ובמקרה כזה סכם המע"מ לתשלום קטן יותר או לחילופין קיימת עילה להגשת דוח מתקן וקבלת החזר מע"מ.

שמש ששון רואה חשבון , עורך דין

שמש ששון ושות' רואי חשבון
טל' 0515555567 | www.shemesh.org.il