בדיקת זכאות למענק הקורונה

בדיקת זכאות למענק הקורונה

מענקי סיוע – תכנית לסיוע כלכלי לעצמאים ולעסקים
מענקי סיוע זכאות למענק קורונה
עדכוני קורונה
מסמך זה מהווה עדכון לאישור במליאת הכנסת להצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"א- 2020, התוכנית של ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר כ״ץ להרחבת רשת הביטחון הכלכלית.
הצעת החוק הוגשה על רקע ההגבלות החמורות על המשק, ומובאים בה תיקונים הרחבות והתאמות לתוכנית לסיוע כלכלי, שנועדו להקל את התנאים לקבלת המענקים המשולמים לעסקים, ולהעניק מקדמות, בעד החודשים שבהם נפגעו וצפויים להיפגע העסקים, בשל ההגבלות הנוספות שהוטלו והסגר הנוכחי, נוכח משבר הקורונה. בנוסף כולל החוק מענק מוגדל לזכאי מענק עבודה, הקלות לעסקים קטנים ודחייה של מנגנון הפחתת דמי האבטלה.
אנו במשרד שמש ששון ושות' נמשיך בסיוע לעסקים תוך התאמה לתוכנית העדכנית ונפעל לשיפור הסיוע לעסקים שלא קיבלו סיוע בתוכנית הנוכחית.
עיקרי התוכנית:
א. כללי
ניתן יהיה לקזז חובות של מענקים ששולמו ביתר לעצמאים ושכירים בעלי שליטה לאחר מיצוי המחלוקת מול יתרת זכות במערכי המס השונים.
ב. מענק הוצאות קבועות הקלות בגין חודשים ספטמבר-אוקטובר
בהצעת החוק נקבע כי במהלך החודשים ספטמבר-אוקטובר יוענק מענק הסיוע בגין הוצאות קבועות, החל מפגיעה בגובה 25% במחזור העסקאות של בעל העסק ביחס לתקופה המקבילה טרום התפרצות הנגיף, במקום 40% פגיעה עד כה.

עבור עסקים שמחזור פעילותם מ-18 אלף ש"ח עד 300 אלף ש"ח ירידת מחזורים בתקופה החל מפגיעה בגובה של 25% תזכה במענק בגובה שבין 3,000 ש"ח ועד 6,000 ש"ח בהתאם למדרגות מחזור הפעילות שלהם 100 אלף ש"ח, 200 אלף ש"ח ו-300 אלף ש"ח בהתאמה.

עבור עסקים שמחזור פעילותם מ-300 אלף ש"ח ועד 400 מיליון ש"ח חישוב המקדם יהיה בהתאם לטבלה שלהלן-

לעניין עוסקים המדווחים על עסקאותיהם עם קבלת התמורה, אשר התמורה ניתנת להם בחלוף למעלה מ־30 ימים, והירידה במחזור העסקאות כתוצאה מההגבלות החדשות צפויה להתבטא בתקופה הכוללת את החודשים נובמבר-דצמבר בשנת 2020, תינתן ההקלה במענק בגין תקופה זו, בתנאי שלא היה זכאים למענק הוצאות קבועות בגין חודשים ספטמבר-אוקטובר.

שר האוצר הוסמך במסגרת החוק להאריך את תוקף הקלה זו בחודשיים נוספים, במידה ויחליט.
ג. מתן מקדמות על חשבון מענקי הוצאות קבועות לחודשים ספטמבר-אוקטובר
תשלום המקדמה יהיה לעוסקים אשר יגישו בקשה בתוך 30 ימים מיום 30 בספטמבר 2020, ויצהירו כי יש להם יסוד סביר להניח כי הם זכאים למענק עבור חודשים ספטמבר-אוקטובר. לעסקים אלה יועברו מקדמות על חשבון מענק ספטמבר – אוקטובר, בגובה 50% ממענק ההוצאות הקבועות לעסקים הצפויים להיפגע מהסגר. גובה המקדמה יתבסס על סכום המענק ששולם בפעימות הקודמות. כלומר המקדמה תיגזר לפי בחירת העוסק מסכום מענק הוצאות קבועות לחודשים מרץ-אפריל או מאי-יוני (ככל שקיבל את שני המענקים האמורים). סכום המקדמה יופחת בהמשך מסכום הזכאות הסופי שיקבע לחודשים ספטמבר – אוקטובר. במידה והעוסק לא היה זכאי למענקים בגין החודשים מרץ-אפריל או מאי-יוני הוא לא יהיה זכאי למקדמה גם הפעם. אך יש להדגיש כי אי הזכאות למקדמה לא תפגע בזכאות למענק בגין חודשים ספטמבר – אוקטובר.

ד. הרחבת הזכאות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים מאי-יוני לעסקים קטנים
עסקים קטנים שמחזור עסקאותיהם לשנת 2019 אינו עולה על 300 אלף שקלים חדשים, ואשר חוו פגיעה בגובה 25% ממחזור העסקאות ביחס לתקופה המקבילה טרום התפרצות הנגיף כאמור לעיל, יהיו זכאים למענק השתתפות בהוצאות קבועות, בעד חודשי הזכאות מאי – יוני 2020, אפילו אם ההפחתה ממחזור עסקאותיהם אינה מגיעה ל-40%.
ה. מענק עידוד תעסוקה
חוק מענק לעידוד תעסוקה קובע תנאים לזכאות באשר למניין מצבת כוח האדם. בתיקון התוכנית לסיוע העדכנית נקבע כי על מנת להשלים את מתן 4 פעימות המענק תיווצר גמישות בתנאי הזכאות לחודש ספטמבר. הלכה למעשה יכללו גם עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת בחודש זה, בלבד שהועסקו אצל אותו מעסיק 15 ימים לפחות במהלך חודש ספטמבר. בנוסף לגבי חודש ספטמבר השכר המזערי יהיה 2,500 ש"ח ולעניין עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם 1,400 ש"ח.
ו. מענק שימור עובדים
במטרה לסייע לעסקים שפעילותם העסקית נפגעה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, הוחלט להעניק מענק חד-פעמי בעד המשך העסקתם של עובדים בחודשים ספטמבר- אוקטובר. עוסק יהיה זכאי למענק אם היה זכאי למענק הוצאות קבועות בגין חודשים ספטמבר-אוקטובר, כלומר אם מחזור שלו לא עולה על 400 מיליון ש"ח ומחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות ירד ב-25% ומעלה מהתקופה אשתקד. עוסק כאמור יהיה זכאי למענק בסכום השווה למכפלה של 5,000 ש״ח במספר העובדים המזכים, כאשר מספר העובדים המזכים תלוי במידת הפגיעה של העסק, ככל שהעסק נפגע יותר- מידת זכאותו עולה. המענק ישולם באמצעות משרד הכלכלה. (מצגת מצורפת).
ז.דחיית ההפחתה בדמי האבטלה
מועד מנגנון ההפחתה בדמי האבטלה ידחה בשלב זה, כך שרף הירידה ייבדק רק החל מה-16.10.20.

ח. מענק מוגדל לזכאי מענק עבודה –
תשולם תוספת למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2020. התוספת תעמוד על 62% מסכום המענק עבור החודשים אפריל עד דצמבר. רשות המיסים צפויה להעביר היום לחשבונות הבנק של למעלה ממאתיים אלף זכאים מקדמה על חשבון התוספת למענק, שתשולם לשכירים ועצמאים שנמצאו זכאים למענק עבודה לשנת 2019, בשיעור של 25% מסכום המענק ששולם עבור שנה זו. בהמשך, תשולם המקדמה, ביחד עם המענק הבסיסי, גם למי שימצאו זכאים למענק עוד במהלך שנת 2020. היתרה של התוספת למענק תשולם יחד עם המענק הבסיסי עבור שנת 2020. התוספת לא תפחת מ-1000 שקלים. בהתאם לחוק, שכיר, שעל פי נתוני הביטוח הלאומי קיבל דמי אבטלה בעבור מלוא החודשים אפריל עד יולי 2020 ברצף, לא יהיה זכאי לקבלת המקדמה לתוספת למענק שנועד במהותו לעודד השתתפות בשוק העבודה.
בדיקת זכאות למענק הקורונה

השארת תגובה